Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 777 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
055-54.pdf.jpg2554Development a Training Course to promote learning activities of Education students year 2 faculty at Education Suan Sunandha Rajabhat University by multiple intelligences theoryKalanyoo Petcharaporn; Chaiwat waree
018-53.pdf.jpg2553การจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนผลไม้เพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
101-53.pdf.jpg2553คู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามนางสาวดวงรัตน์ ด่านไทยนำ
015-53.pdf.jpg2553พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
005-53.pdf.jpg2553การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานีนางสาวรจนา จันทราสา; นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์; นายภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
030-53.pdf.jpg2553การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามนายชนมภัทร โตระสะ; นายทศพร นาคย้อย; นายณรงค์ ณรงค์รัตน์; นายรัชศักดิ์ สารนอก
088-53.pdf.jpg2553การศึกษาลายผ้าในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีง
015-53.pdf.jpg2553Students conduct of Rajabhat Unversities in Bangkok on the way of self-sufficient economy.Mrs. Kannika Bhiromrat
047-54.pdf.jpg2554การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีนางสาวปริณัฐ แซ่หวุ่น; นางสาวน้ำฝน ลูกคำ
001-53.pdf.jpg2553ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เชิงธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและชุมชน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยนางสาวญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา