Please use this identifier to cite or link to this item: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/940
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorนายธงไชย สุรินทร์วรางกูรTH
dc.date.accessioned2557-02-18T09:36:06Z-
dc.date.available2557-02-18T09:36:06Z-
dc.date.issued2555TH
dc.identifier013_2555.pdfTH
dc.identifier.urihttp://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/940-
dc.description.abstractการวิจัยเรื่อง "การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง" มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับจัดการความรู้ในองค์กรขนาดกลางอย่างเหมาะสมตอบสนองความต้องการจององค์กรธุรกิจขนาดกลาง ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ องค์กรธุรกิจขนาดกลางจำนวนทั้งสิ้น 400 แห่ง โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจขนาดกลาง จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส้วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานระหว่าง 1-5 ปี ส่วนใหญ่ทำงานในกลุ่มงานเลขานุการ ถัดมาเป็นกลุ่มงานพนักงานบริษัท เช่น งานบัญชี การเงิน และถัดมาเป็นกลุ่มงานหัวหน้าฝ่าย ตามลำดับ 2.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ โดยใช้ในขั้นจัดเก็บความรู้มากที่สุด ถัดมาได้แก่ขึ้นการหาความรู้ ขั้นสร้างความรู้ ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นการถ่ายโอนความรู้ และขั้นการวิเคราะห์ความรู้ ตามลำดับ 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่งเสริมให้พนักงานขององค์กรหาความรู้โดยการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลภายนอกมากที่สุด ถัดมาได้แก่การอ่านบทความ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ รองลงมาได้แก่การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การใช้จดหมายอิเล็คทรอนิกส์สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น การใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ (E-Leaning)ขององค์กร และการสอบถามความรู้จากผู้อื่น ตามลำดับ 4. เหตุผลที่องค์กรธุรกิจขนาดกลางใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร พบว่า องค์กรธุรกิจคำนึงถึงปัจจัยในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากได้แก่ ความสะดวกรวดเร็ว การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การใช้งานง่าย ความถูกต้องเชื่อถือได้ ตามลำดับ 5.องค์กรธุรกิจมีปัญหาสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กรในปัจจัยด้าน ความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูล การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และความนำสมัยของเทคโนโลยี 6. องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการองค์กรความรู้ในองค์กร ในระดับมาก โดยคำนึงถึงปัจจัยด้าน การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความภูกต้องของข้อมูล การให้บริการข้อมูล ความรู้ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความสะดวกรวดเร็ว และคุณภาพของการให้บริการ ตามลำดับ ช้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 1. องค์กรธุรกิจควรส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรธุรกิจค้นคว้าหาความรู้ โดยการจัดหาช่องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย 2. องค์กรธุรกิจควรส่งเสริมให้พนักงานสร้างความรู้โดยการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มงาน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านประสบการณ์การทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. องค์กรธุรกิจควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านทักษะการวิเคราะห์ความรู้ให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานขององค์กรสามารถใช้ฐานข้อมูลความรู้ไปใช้ในการทำงาน 4. องค์กรธุรกิจควรจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการจัดการจัดเก็บข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์สำหรับการดำเนินงานของพนักงานอย่างเพียงพอ และพัฒนาให้ระบสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ได้ 5. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีทักษะการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์ 6. องค์กรธุรกิจควรจัดหาสื่อและช่องทางการถ่ายโอนความรู้ของพนักงานในองค์กรอย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรสามารถถ่ายโอนความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพTH
dc.titleการหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลางTH
Appears in Collections:งานวิจัย (ภาษาไทย)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013_2555.pdf4.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.