Please use this identifier to cite or link to this item: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/936
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorจันทนา กาญจน์กมลTH
dc.date.accessioned2557-02-18T09:36:05Z-
dc.date.available2557-02-18T09:36:05Z-
dc.date.issued2553TH
dc.identifier178_53.pdfTH
dc.identifier.urihttp://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/936-
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการขาดเรียน และการหาแนวทางแก้ปัญหาการขาดเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจำนวน 122 คน ที่ขาดเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การหาร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า จากการบรรยายจำนวน 4 ครั้ง มีนักษาศึกษาไม่เข้าชั้นเรียน1 , 2, 3 และ 4ครั้ง เป็นร้อยละ 20.03, 5.30, 2.17 และ 6.00 ตามลำดับ สาเหตุของการขาดเรียน มาจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด เวลาเข้าเรียนในชั่วโมงแรกเร็วเกินไป ระยะเวลาชั่วโมงเรียน และช่วงรอเรียนวิชาต่อไปนานเกินไป ผลจากการวิจัยนี้ จะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการไม่เข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการลดจำนวนนักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียนTH
dc.titleการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำภาคเรียนที่ 1/53TH
Appears in Collections:งานวิจัย (ภาษาไทย)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178_53.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.