Please use this identifier to cite or link to this item: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/707
Title: ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Authors: นางสาวน้าฝน ลูกค้า
Issue Date: 2555
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก้าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 ที่ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สูตรการค้านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของกลุ่มประชากรตามวิธีการสูตรของคอแครน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยท้าการศึกษาทั้งกลุ่มประชากร จ้านวน 334 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านสถานที่ส้าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา) และด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ในปัจจุบันการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้ มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานท้าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 2. ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา ความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ การวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและอาจารย์ คุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน การด้าเนินการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา การวางแผนและเตรียมการเรียนการสอน และการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน ยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 3. ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าและประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอนยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น4. ด้านสถานที่ส้าหรับจัดการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น) สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสวย ร่มรื่น เป็นต้น) ยังคงเป็นที่ต้องการและ ความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 5. ด้านการให้บริการด้านวิชาการ (ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและ ความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด ความเพียงพอของสื่อ อุปกรณ์ที่ให้บริการของห้องสมุด การให้บริการทางวิชาการ/การจัดประชม/สัมมนา ทางวิชาการ/การจัดอบรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและผู้เรียน ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ในห้องสมุด การให้ค้าแนะน้า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ความเพียงพอของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการและความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น 6. ด้านการให้บริการทั่วไป (ทุน ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ กิจกรรมนักศึกษา) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการและความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ การมีทุน/กองทุนสนับสนุนการศึกษา การควบคุมการจ้าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การดูแลและรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ผลของการให้บริการโดยรวมของมหาวิทยาลัย การให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา จุดให้บริการ One Stop Service การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตนักศึกษา และการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถาบัน ยังคงเป็นที่ต้องการและความคาดหวังของผู้ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งสิ้น
URI: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/707
Appears in Collections:งานวิจัย (ภาษาไทย)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110-55.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.