Please use this identifier to cite or link to this item: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/686
Title: ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตลาดนัดสวนจตุจักร
Authors: นายกวิน วงศ์ลีดี
นางสาวศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
Keywords: ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านความปลอดภัย ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลาดนัดสวนจตุจักร
Issue Date: 2555
Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยกาหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ รายได้ และการศึกษา เป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ และให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นตัวแปรตาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย สุ่มตัวอย่างจากประชากรนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายังตลาดนัดจตุจักรจานวน 400คนโดยวิธีสุ่มตามสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย การทดสอบค่า t - test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า 1. ในด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตลาดนัดจตุจักร พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 60 ต่อ 40 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-60 ปี มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้สูงอายุน้อยมากเพียงร้อยละ 3.8 เท่านั้น ด้านรายได้พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 20,001-50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากถึงร้อยละ 59.5 และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศยุโรปเป็นจานวนร้อยละ 40 2. ในด้านพฤติกรรมของนัดท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตลาดนัดจตุจักรพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกถึงร้อยละ 44 และร้อยละ 25 เคยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 2-3 ครั้ง เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างเรื่องการมาท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจัตุจักรนั้น ร้อยละ 58 ตอบว่าเพิ่งเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดนัดจัตุจักรเป็นครั้งแรก และร้อยละ 24 เคยมาแล้ว 2-3ครั้ง เมี่อถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างว่ารู้จักตลาดนัดจตุจักรได้อย่างไร ร้อยละ 62 ตอบว่ารู้จักจากเพื่อนและญาติมิตร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 78 นิยมเดินทางเป็นกลุ่มเล็กหรือเป็นคู่ ส่วนสิ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร คือ 1) คาแนะนาจากเพื่อนหรือญาติมิตร 2) ต้องการประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และ 3) ต้องการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ 3. ในด้านความพึงพอใจในการตลาดด้านสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักรโดยสามารถเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้อันดับแรกคือ ด้านความหลากหลายของสินค้า พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านความหลากหลายของสินค้าอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อันดับสองคือ ด้านความแปลกใหม่ของสินค้า พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านความแปลกใหม่ของสินค้าอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อันดับสามคือ ด้านราคาของสินค้า พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านราคาของสินค้าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อันดับสี่คือ ด้านคุณภาพของตัวสินค้า พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านคุณภาพของตัวสินค้า อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อันดับห้าคือ ด้านข้อมูลของสินค้า พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านข้อมูลของสินค้าอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 4. ในด้านความพีงพอใจการตลาด ด้านการบริการพบว่า อันดับแรกคือ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 อันดับสองคือ ด้านคุณภาพของริมทางเดิน(ฟุตบาท) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านคุณภาพของริมทางเดิน(ฟุตบาท) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 อันดับสามคือ ด้านศูนย์บริการข้อมูลของตลาดนัดสวนจตุจักร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านศูนย์บริการข้อมูลของตลาดนัดสวนจตุจักรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 อันดับสี่คือ ด้านป้ายบอกทางและจุดบริการต่างๆ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านป้ายบอกทางและจุดบริการต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 อันดับห้าคือ ด้านห้องน้าสาธารณะ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีความพึงพอใจด้านห้องน้าสาธารณะอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 5. ผลการทดสอบสมมติฐานในด้านสินค้า และในด้านการบริการพบว่า แสดงว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งเพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักรไม่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ One Way ANOVA พบว่าว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักรไม่แตกต่าง และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในด้านการบริการของตลาดนัดสวนจตุจักรไม่แตกต่าง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในตลาดนัดสวนจตุจักรไม่แตกต่าง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มรายได้ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าของตลาดนัดสวนจตุจักรไม่แตกต่าง
URI: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/686
Appears in Collections:งานวิจัย (ภาษาไทย)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
075-55.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.