Please use this identifier to cite or link to this item: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/523
Title: ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Authors: นางสาววรรณวิมล เมฆวิมล
Issue Date: 2554
Abstract: งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ศึกษาโดยการใช้ระเบียบการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง จานวน 234 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยสถิติไคสแควร์ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางชีวสังคมของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทางานสายสนับสนุน สังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มีอายุระหว่าง 21 - 30 สถานภาพสมรสโสด การศึกษาสูงสุดระดับ ปริญญาตรี ไม่มีอาชีพอิสระเสริม มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และมีชั่วโมงการทางาน ต่ากว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมง 2) ภาวะสุขภาพกายของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับเหมาะสม นานๆจะมีอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เมื่อมีอาการปวดปล่อยให้หายเอง ไม่เคยตรวจ สุขภาพประจาปี โรคที่พบมากสุด 5 อันดับแรกคือ โรคกระเพาะอาหาร รองลงมา ภูมิแพ้ ไมเกรน ข้อหรือกล้ามเนื้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลหรือไขมันในเส้นเลือดสูง ตามลาดับ ส่วนใหญ่ติดตามอาการเจ็บป่วยโดยไม่ได้รับการรักษาหรือไปพบแพทย์ 3) ระดับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาวะสุขภาพจิต เท่ากับคนทั่วไป 4 ) พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และเมื่อ มีปัญหาสุขภาพจะปรึกษากับแพทย์ การตรวจดูการอาการผิดปกติของร่างกายด้วยตนเอง กลุ่ม ตัวอย่างปฏิบัติบ่อยครั้ง
URI: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/523
Appears in Collections:งานวิจัย (ภาษาไทย)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084-54.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.