Please use this identifier to cite or link to this item: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/388
Title: คู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม
Authors: นางสาวดวงรัตน์ ด่านไทยนำ
Issue Date: 2553
Abstract: งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 2. เพื่อศึกษาระดับความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 3. เพื่อหาแนวทางการออกแบบคู่มือท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม 4.เพื่อสร้างคู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบคู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องมือการวิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ข้อมูลคือ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างแก่คนในชุมชน การทำ Focus group และการใช้แบบสอบถาม โดยการแบ่งผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญจากการคัดสรรและเข้าใจในชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง ผู้ให้ข้อมูลคือคนในชุมชนจำนวน 5 ท่าน แบ่งเป็นผู้นำชุมชน 2 ท่าน ศูนย์ราชการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม 2 ท่าน และคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 1 ท่าน ช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก และสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอในคู่มือการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบคู่มือการท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชนบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยปรากฏว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม คือ นักท่องเที่ยวมีความสนใจต่อเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลบางนกแขวก เพื่อศึกษาหาความรู้ทางด้านวิถีชีวิตชุมชนเชิงประวัติศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเป็นตัวช่วยเสริม ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของคนในชุมชน ทางด้านเกษตรกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหลากหลายแง่มุม ส่วนรูปแบบคู่มือทางการท่องเที่ยวของชุมชนบางนกแขวกนั้น จะต้องคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยการนำเสนอเรื่องราวมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนในรูปแบบการเล่าเรื่องแบบนิยาย และการใช้ภาพประกอบแบบภาพวาดลายเส้น ภาพสีน้ำเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายๆเมื่อได้มาพักผ่อน ลักษณะการจัดวางรูปภาพและตัวอักษร ควรมีลักษณะผสมผสานกัน มีภาพเล็กประกอบกับภาพใหญ่ ขนาดที่เหมาะสมสำหรับคู่มือการท่องเที่ยวของชุมชนบางนกแขวกคือ ขนาด A5 หรือพ็อกเก็ตส์บุ๊ค เพื่อให้สะดวกต่อการพกพาง่าย เนื้อหาด้านในต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวที่แสดงถึงการท่องเที่ยวภายในชุมชน มีแผนที่ขนาดใหญ่ ดูชัดเจน แสดงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และคู่มือการท่องเที่ยวต้องมีลักษณะเหมือนของฝากที่ทำให้ได้คิดถึงหรืออยากหวนกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่ง ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวนึกถึงมากที่สุดในการมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบางนกแขวก คือการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แท้จริงของชุมชน (sense of place) ที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา และวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหล่อหลอมให้เกิดเป็นมิตรภาพ ความมีน้ำใจของคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบางนกแขวกที่หาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน
URI: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/388
Appears in Collections:งานวิจัย (ภาษาไทย)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101-53.pdf3.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.