Please use this identifier to cite or link to this item: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/335
Title: ทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต
Authors: รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
รองศาสตราจารย์มาลี พัฒนกุล
อาจารย์ชัยวัฒน์ จิวพาณิชย์
รองศาสตราจารย์ศุภานัน สิทธิเลิศ
Issue Date: 2553
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมของโรงเรียนในเขตดุสิต ซึ่งเป็นพื้นที่บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มประชากรคือ ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 16 โรงเรียน กลุ่ม ตัวอย่างคือ ครู/อาจารย์จานวน 317 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวม ข้อมูลจากการประชุมสนทนาเฉพาะกลุ่ม การสัมภาษณ์กลุ่ม และแบบบันทึกทุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนในเขตดุสิตมีทุนทางสังคม 4 ด้าน ดังนี้ 1) ทุนมนุษย์ ได้แก่ ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ กีฬา ดนตรีไทย และศิลปะ (ร้อยละ 93.75, 87.50, 81.25, และ 68.75 ตามลาดับ) ความรู้กฎ กติกา ข้อบังคับและระเบียบ ของโรงเรียน (ร้อยละ 100) ประสบการณ์จากการเป็นวิทยากร (ร้อยละ 75) และ ค่านิยมในการ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานตามระเบียบ (ร้อยละ 75) สาหรับทุนมนุษย์ด้านจิตใจที่ พบในระดับมาก ได้แก่ ความรู้สึกสุขใจในการให้ความช่วยเหลือคนอื่น ความสุขสดชื่นกับ ครอบครัว ดาเนินชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในอาชีพการงาน ความคิดเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี ความสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงาน และความสามารถใน การทาตัวเป็นกลาง ( X = 8.91, 8.84, 8.70, 8.67, 8.66, 8.51, และ 8.24 ตามลาดับ) 2 ) ทุนวัฒนธรรม ได้แก่ การ แสดงความเคารพผู้อาวุโส /ทักทายด้วยการไหว้ ประเพณี ไหว้ครู ประเพณีทางพุทธศาสนา ประเพณีลอยกระทง และความสามัคคี (ร้อยละ 100, 100, 93.80, 68.80, และ 68.80 ตามลำดับ)3) ทุนภูมิปัญญา ได้แก่ การทาโครงการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน การอนุรักษ์พันธ์ไม้/การทาสวนพฤกษศาสตร์ องค์ความรู้ฝังลึกจากการทางาน และองค์ความรู้จากการอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องและผู้อาวุโส (ร้อยละ 93.75, 87.50, 87.50 และ 87.50 ตามลาดับ) 4) ทุนสถาบัน ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น องค์กรภาครัฐ ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรเอกชน ศาสนสถาน คณะกรรมการโรงเรียน และศิษย์เก่า (ร้อยละ 100, 81.25, 75.00, 68.75, 56.25, 50.00, 37.50 และ 18.75 ตามลาดับ) ข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตดุสิตพบว่า ควรจัดทาศูนย์ข้อมูลทุนทางสังคมทั้ง 4 ด้าน ควรอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมในโรงเรียน ควรอบรมพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุคลากร นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาข้อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียน (ร้อยละ 93.8, 87.50, 75.00 และ 68.80 ตามลำดับ)
URI: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/335
Appears in Collections:งานวิจัย (ภาษาไทย)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
058-53.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.