Please use this identifier to cite or link to this item: http://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorนายพิบูล ไวจิตรกรรม-
dc.date.accessioned2014-02-10T05:31:40Z-
dc.date.available2014-02-10T05:31:40Z-
dc.date.issued2553-
dc.identifier.urihttp://ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/326-
dc.description.abstractการวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) วิเคราะห์ปัญหาของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว 2) วิเคราะห์อัตลักษณ์ 3) ประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามสาหรับการออกแบบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว ให้มีเอกลักษณ์แบบสมุทรสงครามและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด เครื่องมือวิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที่ใช้กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในพื้นที่ 19 คน รวมทั้งแบบสารวจป้ายสัญลักษณ์ในสถานที่ท่องเที่ยว 200 ป้าย ในอาเภอเมือง อาเภออัมพวาและอาเภอบางคนที โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและใช้สถิติบรรยายช่วยในการอภิปรายผลให้ชัดเจนมากขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว คือ ไม่มีหน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบป้ายสัญลักษณ์สาหรับการท่องเที่ยว ปัญหาทางกายภาพของป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยว คือ ความไม่เป็นระเบียบ ไม่มีมาตรฐาน รูปแบบไม่แน่นอน อยู่ในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม ป้ายมีขนาดไม่เหมาะสม ไม่แสดงอัตลักษณ์ของสมุทรสงคราม ไม่เป็นเอกภาพ 2) ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสาคัญในพื้นที่ ที่มีต่ออัตลักษณ์ของจังหวัด คือ ควรใช้อัตลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์และบุคคลสาคัญ อัตลักษณ์ในด้านธรรมชาติ ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว อัตลักษณ์ในด้านศาสนา ศาสนสถาน วัด โบสถ์ อัตลักษณ์ในด้านศิลปินและผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด อัตลักษณ์ในด้านการเกษตร พืช ผลไม้ อัตลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น หอยหลอด ปลาทู กุ้งแม่น้า อัตลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมพื้นเมือง ดนตรี นาฏศิลป์ 3) รูปแบบป้ายสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด คือ ควรสื่อสารแบบสากล มีความเป็นไทย มีภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม ควรใช้ข้อความภาษาไทยและอังกฤษ ควรมีป้ายสัญลักษณ์ประเภทบอกทิศทาง ป้ายสัญลักษณ์ประเภทระบุสถานที่และป้ายสัญลักษณ์ประเภทให้ข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบ ควรใช้ภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก ภาพลายเส้น ภาพการ์ตูน ตัวอักษรและสีสันที่สดใสTH
dc.titleการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สาหรับการท่องเที่ยว ของจังหวัดสมุทรสงครามTH
Appears in Collections:งานวิจัย (ภาษาไทย)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
052-53.pdf4.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.