งานวิจัย (ภาษาไทย) : [394] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 394
< previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
135_53.pdf.jpg2553รายงานการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา เรื่องการสร้างรูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ สำหรับวิชาสัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคารผ.ศ.กฤษฎา สังขมณี
131_53.pdf.jpg2553การสังเคราะห์และออกแบบวงจรเลียนแบบอุปกรณ์โดยใช้ CCCCTAนายวินัย ใจกล้า
118_53.pdf.jpg2553การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการประยุกต์โปรแกรม R เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสมรวย อภิชาติบุตรพงศ์l ชูเกียรติ ผุดพรมราช
119_53.pdf.jpg2553การส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการฟุ้งกระจายของสภาวะฝุ่นละออง ในเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์อรัญ ขวัญปาน
114_53.pdf.jpg2553ระดับความสามารถด้านการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ปิยะนุช สุจิต
115_53.pdf.jpg2553การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการ สร้างรูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย:กรณีศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์l นางสาวนลินรัตน์ ติ้มสันเทียะl นางสาวสิริขวัญ ร่วมพัฒนาl นางสาวศิรินภา แสงตันชัย
117_53.pdf.jpg2553การศึกษาประสิทธิภาพในการละลายโฟมพอลิสไตรีน โดยสารสกัดจากเปลือกพืชตระกูลส้มพลอยทราย แก้วไทรฮะ
008_53.pdf.jpg2553เทคโนโลยีที่เหมาะสม การก่อสร้างเรือนดินดิบแบบยกพื้นสำหรับชาวชนบทไทย กรณีตัวอย่างเรือนดินดิบสำหรับชาวชนบท 8 จังหวัดภาคเหนือรองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่นl ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ วงศ์วิชัย
103_53.pdf.jpg2553รูปแบบเครื่องแต่งกายของเจ้านายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6นาย เตชิต เฉยพ่วง
109_53.pdf.jpg2553การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในการผสมทีjส่งผลต่อค่าความจุของ Expander materialsผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ มีนคร
101_53.pdf.jpg2553คู่มือการท่องเที่ยวด้วยตนเองของชุมชนบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงครามนางสาวดวงรัตน์ ด่านไทยนำ
107_53.pdf.jpg2553การออกแบบเนื้อหาภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายเอกลักษณ์ของสถานตากอากาศบางปูเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกิตดา ปรัตถจริยา
113_53.pdf.jpg2553แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึกผู้ช่วยศาสตราจารย์จง บุญประชา
098_53.pdf.jpg2553การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลโดยใช้ต้นแบบดร. นารีนาถ รักสมุทรl ผศ.ดร กัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
097_53.pdf.jpg2553เครือข่ายทางสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้าบางน้อย อาเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม และคณะ
005_53.pdf.jpg2553การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานีนางสาวรจนา จันทราสาl นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์l นายภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
094_53.pdf.jpg2553ระบบฐานข้อมูลศิลปะวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์นายเสถียร จันทร์ปลา
095_53.pdf.jpg2553การพัฒนาระบบจัดการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ กรณีศึกษาวารสารสวนสุนันทาวิจัยอาจารย์ธนากร อุยพานิชย์l อาจารย์เสถียร จันทร์ปลาl ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี
093_53.pdf.jpg2553คีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
088_53.pdf.jpg2553การศึกษาลายผ้าในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 394
< previous   next >

Discover