งานวิจัย (ภาษาไทย) : [394] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 394
< previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
010_2555.pdf.jpg2555หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในชุมชนเขตดุสิตของกรุงเทพมหานครนางสาวดวงสมร ฟักสังข์
173_53.pdf.jpg2553การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)นางสาวญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
170_53.pdf.jpg2553การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้บทเรียนออนไลน์ประเภทบัตรคำ( Flashcard) เรื่องคำศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ วิชาสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีศิริพร พูลสุวรรณ
146_53.pdf.jpg2553การพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์สู่ความเป็นศิลปินของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมณิศา วศินารมณ์
147_53.pdf.jpg2553การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานธุรกิจ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนแบบวัฎจักร การเรียนรู้ (4 MAT) ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนแบบปกติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทานิธิดา ทองใส
162_53.pdf.jpg2553ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อเสริมทักษะการคิด สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานายพยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญ
152_53.pdf.jpg2553การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา การพิมพ์พื้นนู้น เรื่อง ระบบพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไกรพ เจริญโสภา
153_53.pdf.jpg2553การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้วิธีสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง
154_53.pdf.jpg2553ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานทีjมีต่อ การสร้างนวัตกรรมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอาจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน
156_53.pdf.jpg2553การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ เรื่อง วัสดุทางการพิมพ์ โดยใช้บทเรียนออนไลน์วัฒน์ พลอยศรี
157_53.pdf.jpg2553การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสุนทรียภาพทางศิลปะ สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับปริญญาตรี โดยใช้การสอนด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการอภิปรายกลุ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป
136_53.pdf.jpg2553การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้กรณีศึกษาในการสอนวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโปรแกรมบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต
144_53.pdf.jpg2553การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการสาเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
014_53.pdf.jpg2553ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสำนักสมัยรัชกาลที่1- รัชกาลที่ 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
139_53.pdf.jpg2553การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
143_53.pdf.jpg2553การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาระบบสารสนเทศในการบริหารอุตสาหกรรมพงศ์ระพี แก้วไทรฮะ
2553การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553สถาบันวิจัยและพัฒนา
125_53.pdf.jpg2553การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามฤดี นิยมรัตน์
127_53.pdf.jpg2553การรำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง : เพลงตระ(ตัวพระ)ชมนาด กิจขันธ์
120_53.pdf.jpg2553การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 394
< previous   next >

Discover