งานวิจัย (ภาษาไทย) : [394] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 394
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
036_2555.pdf.jpg2555การพัฒนาระบบสารสนเทศเพอื่ การพยากรณ์ผู้เข้าศึกษาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสุมิตรา นวลมีศรี
024_2555.pdf.jpg2555ศักยภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมโกวิท สุวรรณหงษ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
025_2555.pdf.jpg2555การผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวลในร่องสวนของชุมชน ในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์; โกวิท สุวรรณหงษ์
035_2555.pdf.jpg2555สีและลวดลายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของที่ระลึกผู้ช่วยศาสตราจารย์จง บุญประชา
026_2555.pdf.jpg2555พฤติกรรมและการตัดสินใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตำหนักสายสุทธานภดลในวังสวนสุนันทาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนางสาวศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
027_2555.pdf.jpg2555ความหลากชนิดของนกในพื้นที่สวนผลไม้อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
021_2555.pdf.jpg2555การใช้บทเรียนปฏิบัติการสำเร็จรูป Pl_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารความหมายของเรขาคณิตรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
028_2555.pdf.jpg2555นักการบัญชีไทยกับความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนลัดดา หิรัญยวา
017_2555.pdf.jpg2555การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ยประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานางธีระภรณ์ พลายเล็ก
017_53.pdf.jpg2553การพัฒนาวัสดุดูดซับโลหะหนักจากนําเสียในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครชินวัฒน์ ศาสนนันทน์
012_2555.pdf.jpg2555การประเมินประสิทธิภาพ latex agglutination test สำหรับตรวจคัดกรองStaphylococcus aureusดื้อต่อยา methicillin ที่แยกจากผู้ป่วยดร.ยุทธนา สุดเจริญ (Dr. YuttanaSudjaroen)
013_2555.pdf.jpg2555การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลางนายธงไชย สุรินทร์วรางกูร
018_2555.pdf.jpg2555การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาครอาจารย์จันทร์เพ็ญ มีนคร
015_2555.pdf.jpg2555การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรีนางสาวจิติมา เสือทอง; นางสาวมัทนา โมรากุล
019_2555.pdf.jpg2555การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับผลการค้นหางานวิจัยสำหรับระบบเครือข่ายสังคมโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลนางสาวพิจิตรา จอมศรี
178_53.pdf.jpg2553การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำภาคเรียนที่ 1/53จันทนา กาญจน์กมล
163_53.pdf.jpg2553รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านน้ำและขยะ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ
180_53.pdf.jpg2553การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาเวชกรรมแผนไทย เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบุญศรี เลิศวิริยจิตต์
015_53.pdf.jpg2553พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
169_53.pdf.jpg2553รายงานการวิจัยในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 394
 next >

Discover