วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) : [31] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
 next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
abstract_thai37.pdf.jpg2557ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับขวัญในการทำงานกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัดนายศิริชัย ทองจันทึก
abstact_Thai.pdf.jpg2557สภาพปัญหาการบริหารงานของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : ศึกษากรณีงานเบิกจ่ายสวัสดิการครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนนายกวี โสนน้อย
4บทคัดย่อไทย_pat_sent.pdf.jpg2557ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารชาวไทยต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดศรกมล กูบโคกกรวด
4บทคัดย่อ_ส่งบัณฑิต.pdf.jpg2557การศึกษาธุรกิจศิลปะการแสดง: กรณีศึกษาของ บริษัท วาไรตี้ แดนซ์ จำกัดชัยวัฒน์ ลิ้มวีระประจักษ์
abstract_ไทย.pdf.jpg2557ส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมของลูกค้าในการเข้ารับบริการ สปา กรณีศึกษา ร้านชมพู ภูคา เดอ สปา จังหวัดนนทบุรีวรภัทร เหลืองรุจิวงศ์
บทคัดย่อภาษาไทย.pdf.jpg2557แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร สานักงานตรวจสอบภายในทหารบกสิบโทหญิง ขอพร ปัตตะยรรยง
บทคัดย่อภาษาไทย56.pdf.jpg2557คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่นำจ่ายกรณีศึกษาที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่ายนนทบุรีนายมาโนช จิตรังษี
ส่วนที่1ก่อนเนื้อหา_10_มี.ค_2554.pdf.jpg2557การประเมินโครงการเผยแพร่สาระความรู้บนอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนายวิชา ขันคำ
abstract_Thai50.pdf.jpg2557ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารกับระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการศึกษาที่ 4นางสาวปิยะพรรณ อินทร์นาค
abstract_Thai.pdf.jpg2557การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา 2นางนวรัตน์ วิบูลย์ศรี
abtract_Thai.pdf75.pdf.jpg2557บทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้สินเชื่อและลดหนี้ของเกษตรกร ศึกษาในกรณีเฉพาะเกษตรกร ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีว่าที่ร้อยตรี ศิลาขาว
abstract_thai33.pdf.jpg2557ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการทหาร สังกัดสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกร้อยเอกหญิง นิตยา ทองคง
abstract_Thai50.pdf.jpg2557ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารกับระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการศึกษาที่ 4นางสาวปิยะพรรณ อินทร์นาค
บทคัดย่อAAค-ง.pdf.jpg2557การปรับปรุงกระบวนการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ จำกัดนางสาวจันทร์เพ็ญ ผลพิบูลย์
abstract_Thai24.pdf.jpg2557ปัจจัยที่มีผลต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร้อยโทหญิง ณิชาภา กุหลาบเพ็ชร์
abstract_Thai38.pdf.jpg2557การศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของข้าราชการ กรมจเรทหารบกพันโท ประดิษฐพงศ์ เอี่ยมเมธีสกุล
abstract_Thai22.pdf.jpg2557เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากแผงลอย ที่ถนนข้าวสารของผู้บริโภคชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานครภคพล กาญจนลักษณ์
Abstractไทย-อังกฤษ.pdf.jpg2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานิภาวรรณ ธาราศักดิ์
abstract_Thai17.pdf.jpg2557การพัฒนาสมรรถนะประจำตำแหน่งงานของพนักงานแผนกจำหน่ายขนมและเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์เมเจรอร์ฮอลลีวูด สาขาแจ้งวัฒนะเฉลิมพร เติมเจิม
abstract_Thai7.pdf.jpg2557สตรีกับการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่นศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีวรวรรณ เที่ยงน้อย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
 next >