Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 337 to 356 of 765 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
045-55.pdf.jpg2555กระบวนการผลิตน้ำมะขามป้อมผงสำเร็จรูปโดยการทำแห้งแบบโฟมแมทนางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
099-54.pdf.jpg2554กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะโดยการผลิตอินทรีย์สารเพื่อ การเกษตรของชุมชนบางนางลี่ จังหวัดสมุทรสงครามฒาลิศา เนียมมณี
abstract_Thai18.pdf.jpg2557กลยุทธ์การจัดการความรู้ของศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยจ่าสิบโท ชาญชัย ประมูลเฉโก
003_53.pdf.jpg2553การการพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณสารมลพิษทางอากาศด้วยวิธีการแบบพาสสีพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
080-53.pdf.jpg2553การค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์โรคอัตโนมัตินายนิเวศ จิระวิชิตชัย
080_53.pdf.jpg2553การค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์โรคอัตโนมัตินายนิเวศ จิระวิชิตชัย
070-53.pdf.jpg2553การจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
070_53.pdf.jpg2553การจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
076-54.pdf.jpg2554การจัดการคุณภาพน้าผิวดินบริเวณล้าปะโดง เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
051-55.pdf.jpg2555การจัดการคุณภาพน้ำในคลองวัดราชาธิวาส เชตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีน้ำดีใส่น้ำเสียผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
030-53.pdf.jpg2553การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามนายชนมภัทร โตระสะ; นายทศพร นาคย้อย; นายณรงค์ ณรงค์รัตน์; นายรัชศักดิ์ สารนอก
030_53.pdf.jpg2553การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามนายชนมภัทร โตระสะl นายทศพร นาคย้อยl นายณรงค์ ณรงค์รัตน์l นายรัชศักดิ์ สารนอก
018-53.pdf.jpg2553การจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนผลไม้เพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามอาจารย์.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
018_53.pdf.jpg2553การจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนผลไม้เพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามทัศนาวลัย อุฑารสกุล
046-54.pdf.jpg2554การจัดการเงินและความต้องการความรู้ด้านกฎหมายกับ การอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในเทศบาลตาบลศาลายาชารวี บุตรบารุง
094-54.pdf.jpg2554การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองในรายวิชา คณิตศาสตร์วิเคราะห์ดร.โกมล ไพศาล
125-53.pdf.jpg2553การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤดี นิยมรัตน์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ สารสิทธิ์
125_53.pdf.jpg2553การจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามฤดี นิยมรัตน์
051-54.pdf.jpg2554การจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสงครามวัฒน์ พลอยศรี; วีระ โชติธรรมาภรณ์
177-55.pdf.jpg2555การดูดซับโลหะทองแดงในสาระลายดดร. จิตรลดา ชูมี