Browsing by Author รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
144-53.pdf.jpg2553การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการสาเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
144-53.pdf.jpg2553การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการสาเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
144_53.pdf.jpg2553การพัฒนาบทเรียนปฏิบัติการสาเร็จรูป PI_Lab เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
021-55.pdf.jpg2555การใช้บทเรียนปฏิบัติการสาเร็จรูป PI_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายทางเรขาคณิตรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
021_2555.pdf.jpg2555การใช้บทเรียนปฏิบัติการสำเร็จรูป Pl_Lab ในการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารความหมายของเรขาคณิตรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
142-54.pdf.jpg2554การใช้เทคนิควิเคราะห์ย้อนกลับในการสร้างสื่อการเรียนรู้เรขาคณิต ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad สาหรับครูคณิตศาสตร์รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ