Browsing by Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
026-54.pdf.jpg2554การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรร่วมกับวัชพืชน้า ในพื้นที่อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์; โกวิท สุวรรณหงษ์
025-55.pdf.jpg2555การผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวลในร่องสวนของชุมชน ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์; โกวิท สุวรรณหงษ์
025_2555.pdf.jpg2555การผลิตแก๊สชีวภาพจากซากชีวมวลในร่องสวนของชุมชน ในอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์; โกวิท สุวรรณหงษ์
049-54.pdf.jpg2554การสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลประเภทขยะและน้าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
024_2555.pdf.jpg2555ศักยภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรรมโกวิท สุวรรณหงษ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์