Browsing by Author กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
016-54.pdf.jpg2554การวิจัยและพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิจัยเพื/อพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชันสุชีรา มะหิเมือง (ดร.); วิภาวรรณ เอกวรรณนัง; กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
139_53.pdf.jpg2553การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
139.53.pdf.jpg2553การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง ทวีปยุโรป ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
078-54.pdf.jpg2554ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
015-53.pdf.jpg2553พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
015_53.pdf.jpg2553พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์
178-55.pdf.jpg2555แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์